Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt bij de verkoop van tickets via de website van Stichting SoWhat voor evenementen die Stichting SoWhat organiseert.

Artikel 1 - Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
De overeenkomst komt tot stand nadat koper een ticket heeft gereserveerd op de website van Stichting SoWhat en Stichting SoWhat de betaling hiervoor heeft ontvangen. Hierna is annuleren niet meer mogelijk. Koper kan tickets niet retourneren. Koper betaalt op één van de door Stichting SoWhat aangegeven wijze(n). De prijzen van de tickets zijn in euro’s inclusief BTW.

Artikel 2 – Levering
Koper ontvangt na betaling per e-mail een factuur die ook geldt als het ticket.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid
Stichting SoWhat is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade als de levering van de tickets mislukt doordat koper een onjuist e-mailadres opgeeft of het ticket ongeldig is door een afdrukfout van de koper. Een koper die te laat bij het evenement van SoWhat arriveert, wordt – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd, restitutie is in dit geval niet mogelijk.

Artikel 4 - Afgelaste of uitgestelde evenementen
a. Stichting SoWhat brengt koper zo snel mogelijk op de hoogte bij afgelasting of uitstelling van het evenement en verstrekt (voor zover bekend) tegelijkertijd een nieuwe datum, tijd en locatie van het uitgestelde evenement. Stichting SoWhat adviseert de koper ook zelf na te gaan of het evenement is uitgesteld of afgelast en of er al een nieuwe datum is bepaald.

b. Als Stichting SoWhat nieuwe tickets voor een uitgesteld evenement verstrekt zal zij geen extra kosten bij de koper in rekening brengen.

c. Als een evenement van Stichting SoWhat wordt afgelast of uitgesteld als gevolg van overmacht (zoals, maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epi- of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen) is de koper gerechtigd tot ontbinding van de koopovereenkomst en tot restitutie van de betaalde koopsom. Stichting SoWhat zal in dat geval proberen om de koper ertoe te bewegen in plaats van de koopsom een voucher of waardebon met dezelfde waarde te aanvaarden. De koper hoeft dit alternatief niet te aanvaarden.

d. Stichting SoWhat is bij afgelasting of uitstel van het evenement niet aansprakelijk voor gevolgschade bestaande uit eventueel door koper te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en overnachtingskosten.

Artikel 5 - Privacy
De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Stichting SoWhat welke op de website van Stichting SoWhat raadpleegbaar is (www.sowhatkinderconcerten.nl) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 6 - Gegevens van en over Stichting SoWhat
Stichting SoWhat is gevestigd te (1034WX) Amsterdam, Zus Braunstraat 7. Stichting SoWhat is geregistreerd onder nummer 60661615 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (Nederland). Stichting SoWhat is bereikbaar via info@sowhatkinderconcerten.nl en via +31 (0) 624860065.

Artikel 7 - Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Stichting SoWhat en de koper.

Privacyverklaring